۰۱ مرداد ۱۳۹۳

یاعلی مددی

مدد ز غیر تو ننگ است

یا علی مددی 

128071